/>
www.mobarn.noVåre barnehager

Plan for overgang barnehage - skole

 

I en liten barnehage med to avdelinger som samarbeider godt sammen blir barna på de forskjellige avdelingene godt kjent med hverandre. Men vi ønsker å skape en gruppefølelse på tvers av avdelingene det siste året i barnehagen for å styrke relasjoner og ha gode trygghetsfaktorer med seg over til skolen.

Førskolebarna i Mobarn Bolsøya barnehage samles på kjøkkenet hver dag for felles lunsj. I tillegg til dette er onsdager fast førskolegruppe som forgår fra 09.30-13.30. Hovedfokuset for førskolegruppen er at barna skal være selvstendige og styrke den sosiale kompetansen.

I Rammeplanen for barnehagen (kunnskapsdepartementet, 2017) står det:

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.

 Plan overgang barnehage-skole

Siste året i barnehagen

I Mobarn Bolsøya barnehage har vi valgt å sette førskolebarna på kjøkkenet for en felles lunsj hver dag med høytlesning eller spill etter de har spist. Ved å sette de store barna fra begge avdelingen på kjøkkenet skaper vi flere trygghetsfaktorer som kan bidra til at overgangen fra barnehagen til skolen blir lettere. Førskolegruppen bidrar til at barna blir bedre kjent med dem de skal gå på skole med.

På førskolegruppen er vi opptatte av at det siste året i barnehagen ikke skal være en tid de venter på å begynne på skolen. Barna skal ha det gøy i barnehagen der leken står sentralt i hverdagen deres og vi ønsker at barna skal skape barndomsminner som de kan se tilbake til med glede.

På Bolsøya barnehage er vi opptatte av å legge til rette for at alle barn skal få oppgaver de mester, men også oppgaver som er utfordrende. Barnas modenhet varierer fra barn til barn, og i barnehagen er vi pliktige til å tilrettelegge for et godt læringsmiljø for alle barna. Vi skal leke med tall og bokstaver i konstruksjonsleker, når vi er på tur i naturen og i sangleker.

Gjennom året kommer vi til å være innom en rekke tema. Barns rettigheter kommer til å gå gjennom året som en rød tråd.

 

 

Selvstendighet

At barna er trygge og selvstendige er to faktorer som vil gjøre overgangen fra barnehage til skole lettere. At barnet spør en voksen om hjelp når det trenger det, klarer å kle på seg selv og gå på do er ting skolen ønsker at de mestrer.

På førskolegruppen stiller vi krav til at barna skal kunne klare forskjellige oppgaver selv. Vi lar barna smøre sin egen matpakke til turene vi går på, de bærer sine egne ting, vi oppfordrer barna til å finne løsninger i oppgaver, løsninger i konflikter eller løsninger under påkledning. Vi oppfordrer også barna til å passe på sine egne ting, som for eksempel sekken når vi er på tur og til å holde orden i garderoben når de kler av seg.

På førskolegruppen jobber vi for at barna skal kunne, og få kjennskap til:

v  Turtaking

v  Delta i samtaler om ulike temaer

v  Lære seg å ta ordet, og si sine egne meninger

v  Bruke språket til å forklare eller gjenfortelle noe som har skjedd

v  Bygge fellesskap

v  Godt samhold

v  Føle på en mestringsfølelse

v  Oppdage ulike former i naturen og nærmiljøet

v  Gå lengre turer

v  Øve på å rekke opp hånden når de vil si noe

v  Oppleve glede med å være ute i variert vær

v  Blyantgrep og klippe med saks

v  Være mer selvstendig ved toalettbesøk

v  Kunne bruke ulike måleredskap

v  Vite hvilke klær man skal bruke i forhold til været

v  Kjennskap til kosthold og matens betydning for hvordan kroppen fungerer

v  Skape egne uttrykk gjennom ulike formingsmateriell

v  Undre seg over naturfenomen

v  Studere med ulike redskap

v  Klatre i trær

v  Gå på ski

v  Problemløsning og selvstendighetstekning – stå til ansvar for egne handlinger

v  Vise respekt og toleranse for andre

v  Reflektere over hvem man vil være som person

v  Få kjennskap til våre grunnverdier, ulike høytider og kulturelle tradisjoner

v  Få kjennskap til ulike yrker og arbeidsplasser

v  Erfaringer med ulike familiesammensetninger og boformer

v  Erfaringer med lokal historie

v  Skolebesøk

v  Få kjennskap til FN`s barnekonvensjon (Alle barn er like mye verd. Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet. Alle barn har rett til beskyttelse. Alle barn har rett til helsehjelp. Alle barn har rett til nok mat og drikke. Alle barn har rett til å si sin mening, og bli tatt på alvor. Alle barn har rett til å gå på skole. Alle barn har rett til lek, fritid og hvile. Alle barn har de samme rettighetene.)

I bunn for vårt arbeid med førskolegruppen vår ligger:

-       Planer til barnehage

-       Rammeplanen for barnehagen, 2017

-       Barnehageloven

-       Stortingsmelding 41 (Kvalitet i barnehagen)

-       Fra eldst til yngst: Veiledningshefte «Samarbeid mellom barnehagen og skole»

 

 

 

Overgangen fra barnehagen til skole

Overgangen fra barnehagen til skolen kan beskrives som en prosess av endringer som barnet og familien erfarer når det skjer endringer i hverdagen. Denne overgangen fører til rolleendringer som igjen innebærer endringer i forventninger og krav til barnet. Overgangen berører mye rundt miljøet til barnet, familie og venner, og det er en sensitiv periode der samspillet mellom partene som er involvert får en ekstra stor påkjenning. Det er da viktig å erkjenne at overgangsprosesser er sårbare og at det kan svekke barns utvikling, selvbilde og livskompetanse.

I arbeidet med å legge til rette for en god overgang er det viktig at barnehagens og skolen særpreg og ulike mandater opprettholdes. Likheter og forskjeller i barnehagen og skolen skal tas vare på, men samtidig skal begge institusjonene ha ansvar for å utvikle et samarbeid som ivaretar sammenhengen i barnas opplæringsløp.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna skal få en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen. Molde kommune har vedtatt en plan for overganger fra barnehagen – skole/sfo som kjelder f.o.m. 2022 til 2027. I denne planen finner vi en oversikt over noe som kalles «grenseobjekt». Et grenseobjekt er for eksempel kjente bøker, sanger, gjenstander, spill eller ulike aktiviteter som barna kjenner til i barnehagen som også vil bli brukt på skolen. Bruk av felles grenseobjekter vil øke sannsynlighet for at barna opplever en helhet og en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Et eksempel på grenseobjekt er bukkene bruse, spillet villkatten, leker som haien kommer og rødt lys og blime dansen.

Våren før skolestart blir det satt opp foreldresamtale hvor vi i tillegg til å snakke om barns trivsel og utvikling gå gjennom et skjema med informasjon som skal overføres til skolen. I dette skjema vil det stå hva barnet og foreldrene heter, hvilken barnehage barnet kommer fra, samt hvem som er pedagogisk leder. Det blir også gått gjennom egne spørsmål som barnet har svart på. Eksempler på spørsmål som barna blir stilt er «i barnehagen liker jeg best?», «dette er jeg god på», «tanker rundt skolestart», og tilslutt skal barnet signere med sitt eget navn.

Det vil også bli arrangert en trekantsamtale før skolestart som er en samtale med en ansatt fra skolen, en ansatt fra barnehagen og foreldre om overgangen fra barnehage til skole.  

 

 

Tilrettelegging for barn med særskilte behov:

For barn med særskilte behov har de det samme målet og tiltakene for en god sammenheng og vellykket overganger som gjelder for alle barn. Målet er å sikre en kontinuitet i den individuelt tilpassede læringen. Barn med behov for særskolt tilrettelegging og oppfølging kan overgangen bli utfordrende, det er da viktig at barnet opplever omsorg, forutsigbarhet, trygghet og sammenheng i overgangen. Derfor må skolen bli godt kjent med enkeltbarnet i forkant, ikke bare med diagnosen eller eventuelle behov, slik at de kan tilrettelegge for barnet.