www.mobarn.noVåre barnehager

Progresjonsplan Bolsøya barnehage

I følge Rammeplan for barnehagen skal progresjon tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Denne progresjonsplanen omfatter alle rammeplanens 7 fagområder.

Planen tar ikke utgangspunkt i alder, men i tre «trappetrinn» som bygger naturlig på hverandre. Innenfor hvert av trinnene kan det befinne seg barn i ulik alder avhengig av den enkeltes utvikling. Personalet i barnehagen skal finne barnets ståsted, for så å bygge videre på dette. Vi skal gi de gode og varierte opplevelser som skal bidra til å skape glede, nysgjerrighet og utvikling.

 

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

Mål

 • Barna skal sikres god språklig utvikling, uansett morsmål
 • Barna skal oppleve glede og nysgjerrighet ved å utvikle og mestre ulike kommunikasjonsformer
 • Barna skal få varierte og positive erfaringer ved å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og som et redskap for tanker og følelser
 • Barna skal erfare å lytte og oppleve å bli lyttet til

 

Trinn 1 

Hva

Hvordan

 • Bli kjent med billedbøker, pekebøker og bøker med enkel tekst
 • Få kjennskap til rim og regler
 • Lære seg enkle sanger, sanger med bevegelse og sangleker
 • Utvikle evnen til å kommunisere i lek og samspill med andre barn
 • Øve på å se sammenheng mellom ord og bilde
 • Ha tilgang til ulike bøker, plassert i barnehøyde
 • Bruke sanger, rim og regler i samlinger og aktiviteter
 • Bruke konkreter som støtte til enkle sanger og fortellinger
 • Gi barna god responstid- tid og rom til å uttrykke seg
 • Bruke bilder med navn i garderoben
 • Ha tilgang til ulike bøker, plassert i barnehøyde. 
 • Bruke sanger, rim og regler i samlinger og aktiviteter. 
 • Bruke konkreter som støtte til enkle sanger og fortellinger. 
 • Gi barna god responstid: tid og rom til å uttrykke seg. 
 • Bruke bilder med navn i garderoben 

 

 

 Trinn 2 

Hva

Hvordan

 • Sette ord på ønsker og følelser
 • Øve seg på å lytte til andre for å innhente ny kunnskap, høre eventyr og lignende.
 • Bruke språket for å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
 • Få kjennskap til bokstaver, bli kjent med sin egen bokstav
 • Få erfaring med å lytte til enkle historier
 • Dramatisere eventyr og fortellinger
 • Øve på å bruke språket i konfliktsituasjoner
 • Øke kjennskapen til ulike media
 • Fortelle eventyr både med og uten konkreter
 • Tilby billedbøker med enkel tekst
 • Bruke spill som stimulerer til lek med bokstaver
 • Oppfordre til tegning og lekeskriving
 • Gjenkjennelsesleker (Kims lek)
 • Høytlesning
 • Klappe stavelser

 

Trinn 3 

Hva

Hvordan

 • Kunne ta imot og følge beskjeder
 • Delta i samtaler om ulike temaer
 • Lære seg å ta ordet og gi uttrykk for sine meninger og behov
 • Forstå humor og kunne leke med språket
 • Kunne bruke språket til å forklare eller gjenfortelle noe som har skjedd/en historie
 • Kjenne igjen navnet sitt skriftlig
 • Øve på å skrive navnet sitt
 • Øve på å rekke opp hånda når man vil si noe

 

 • Leke og tøyse med ord
 • Lekelesing/ medlesing
 • Lekeskriving/ medskriving
 • Høytlesning og lydbøker
 • Voksne som snakker, reflekterer og undrer seg sammen med barna
 • Tilrettelegge for et skjermet område hvor man få tid og ro til å bla i bøker og lese
 • Vitser, gåter og riming
 • Gi rom for rolleleken

 

 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

 

Mål

 • Barna skal ha muligheter for utvikling ut fra behov, interesse og mestringsnivå
 • Vi skal ha et sunt og variert kosthold
 • Vi skal ha et inne- og utemiljø som inspirerer til fysisk aktivitet
 • Barna skal bli trygge på egen kropp og få en positiv oppfatning av seg selv
 • Barna skal kunne sette grenser for seg selv og egen kropp, og respektere andres grenser

 

 Trinn 1

Hva

Hvordan

 • Tumlelek
 • Begynnende læring av navn på kroppsdeler
 • Få utforske barnehagens fysiske miljø, både inne og ute
 • Få smake på forskjellig mat- bruke sansene, lukte, kjenne
 • Introduseres for gode vaner for hygiene
 • Være ute i allslags vær
 • Øve på å spise og drikke selv

 

 • Tilrettelegge det fysiske miljøet slik at det blir god plass til utfoldelse
 • God veksling mellom aktivitet og ro
 • Sanger og regler om kroppsdeler
 • Bevegelsessanger
 • Puslespill
 • Smake på forskjellig mat
 • Hjelpe til med håndvask
 • Benevning av kroppsdeler i hverdagssituasjoner
 • Enkel hinderløype

 

Trinn 2 

Hva

Hvordan

 • Trene på å sette personlige grenser- både fysisk og psykisk
 • Få kjennskap til hvor maten vår kommer ifra
 • Få en begynnende forståelse for indre organer, og hvilken funksjon de har
 • Øve på å sitte i ro
 • Øve på å smøre sin egen mat
 • Øve på å kle av og på seg selv
 • Gå på tur utenfor barnehagens område
 • Dyrke egne grønnsaker
 • Tegne, klippe, perle
 • Ha god nok tid i garderoben til å kunne klare selv
 • Gå på tur utenfor barnehagens område
 • Dyrke egne grønnsaker
 • Tegne, klippe, perle
 • Ha god nok tid i garderoben til å kunne klare seg selv. Få mulighet til å prøve

 

Trinn 3

Hva

Hvordan

 • Lengre turer utenfor barnehagens område
 • Kunne å klippe, blyantgrepet er mer innarbeidet
 • Kjennskap til å bruke ulike verktøy
 • Oppleve glede med å være ute i variert vær og terreng
 • Mer selvstendig med toalettbesøk
 • Vite hvilke klær man skal bruke i ulikt vær
 • Kjennskap til kosthold og matens betydning for hvordan kroppen fungerer
 • Forvente at barna kler av og på selv, tilrettelegge for dette i garderobe
 • Ulike former for ballspill- kaste og ta imot
 • Regelleker
 • Fokus på hygiene og renslighet
 • Introdusere barna for ulik mat
 • Tilrettelegge for at barna kler av og på seg selv
 • Ulike former for ballspill (kaste og ta i mot) 
 • Regelleker (for eksempel: rødt lys, haien kommer)
 • Forkus på hygiene
 • Introdusere barna for ulik mat

 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

 

Mål

 • Barna skal introduseres for et variert utvalg av formingsmaterialer, og få erfaring med ulike teknikker og uttrykk
 • Barna skal få erfaring og opplevelser med musikk, dans, drama og teater, litteratur, film og billedkunst
 • Personalet skal ivareta barns skaperglede og kreativitet, og styrke deres kulturelle identitet og personlige uttrykk

 

 Trinn 1

Hva

Hvordan

 • Få kjennskap til ulike formingsteknikker, med fokus på den taktile sansen
 • Bli kjent med forskjellig barnelitteratur
 • Få oppleve ulike instrumenter- undre seg over ulike lyder
 • Få varierte musikkopplevelser
 • Voksne og barn opplever gleden ved sang, og gleder seg sammen
 • Få bevege seg til musikk
 • Tilby et variert utvalg av materialer og aktiviteter
 • Synge sanger for barna, høre på musikk, gi rom for bevegelse
 • Gjenta aktiviteter
 • Dramatisere eventyr for barna
 • Gi tilgang til utkledningstøy
 • Innrede rom slik at det stimulerer til kreativ lek
 • Spontansang
 • Tilby et variert utvalg av materialer og aktiviteter
 • Synge sanger for barna, høre på musikk, gi rom for bevegelse
 • Gjenta aktiviteter
 • Dramatisere eventyr for barna
 • Gi tilgang til utkledninstøy
 • Innrede som slik at det stimulerer til lek
 • Spontansang

 

Trinn 2

Hva

Hvordan

 • Dramatisering av eventyr
 • Oppleve musikk fra andre kulturer
 • Få prøve ut ulike formingsteknikker og ulike materialer
 • Utforske rytme, klang og tekst
 • Bli introdusert for ulike kulturelle uttrykk
 • Få erfaring med grunnleggende fargelære

 

 • Ha fokus på prosess, ikke resultat
 • Tilrettelegge for kunstnerisk utfoldelse og mangfold
 • Utvide repertoar innenfor musikk, kunst og kultur
 • Musikkstund på Øytun
 • La barna klippe, lime, male, tegne med tusj
 • Bruke naturmaterialer
 • Voksne med gode holdninger, med respekt for andre kulturer
 • Voksne som deltar i sangleke

 

 Trinn 3

Hva

Hvordan

 • Skape egne uttrykk gjennom tilgang til variert formingsmateriell
 • Få mulighet til å skape egne musikalske og estetiske uttrykk
 • Ha opptreden/konsert/teaterforestilling
 • Få fortelle vitser og gåter

 

 • Tilby formingsmateriell som krever mer nøyaktighet, finmotorikk
 • Tilby ulike kunstopplevelser
 • Tilrettelegge for ulike musikkopplevelser
 • Bruke sanger med mer tekst
 • Spille teater for og/eller med barna
 • Voksne som gir barna trygge rammer til at de tør å utfolde seg
 • Voksne som gleder seg sammen med barn

 

 

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

 

Mål

 • Barna skal få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen
 • Barna skal få oppleve glede over naturens mangfold, og oppleve undring over naturens fenomener
 • Barna skal få erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagen
 • Barna skal få erfare endringer i årstider gjennom lek og aktiviteter

 

Trinn 1

Hva

Hvordan

 

 • Få mulighet til å bruke sansene sine og å undre seg
 • Få kjennskap til norske husdyr
 • Bli bevisstgjort årstidene, endringer i naturen

 

 • Være ute i allslags vær
 • Fokus på teknikk i hverdagen- lysbryter, vannkran mm.
 • Voksne opplever verden sammen med barna- undre seg i lag
 • Se på bilder i album og på iPad/pc sammen med barna

 

 

Trinn 2

Hva

Hvordan

 • Bli kjent i barnehagens nærmiljø
 • Fokus på miljø og miljøvern
 • Undre seg over naturens syklus
 • Få kjennskap til hvor maten vår kommer fra
 • Få kjennskap til dyrenes rolle i naturen
 • Øve seg på å smøre på, skjære opp maten sin selv. Få bruke kniv, gaffel og skje
 • Begynne å se sammenheng mellom klær og vær
 • Utedag, turdag
 • Kildesortering av søppel
 • Temaarbeid- kroppen vår, årstider, dyr
 • Planting/såing/høsting
 • Besøk i drivhuset vårt
 • Tilrettelegge for at barna kan få spise selv
 • Utedag, turdag
 • Kildesortering av søppel
 • Temaarbeid (for eksempel: kroppen vår, dyr, årstider)
 • Planting/såing/høsting
 • Tilrettelegge for at barna kan få spise selv. 

 

  Trinn 3

Hva

Hvordan

 • Få erfaringer med matlaging
 • Erfaringer med informasjonsinnhenting- bøker, Ipad, data
 • Få undre seg over naturfenomen
 • Erfaringer med enkle kjemi og fysikkforsøk
 • Få studere med ulike redskap
 • Oppleve ulikt terreng og miljø
 • Erfare å finne frem riktige klær i forhold til vær
 • Klatre i trær
 • Erfare å gå på ski
 • Lage filmprosjekt, bokprosjekt
 • Tilrettelegge for barns medvirkning i matlagingen, matgruppe
 • Turer til forskjellig områder- fjell, strand, skog
 • Bruk av ulike redskaper som sag, kniv, øks, hammer
 • Arrangere skidag
 • Voksne som utøver digital dømmekraft
 • Tilrettelegge for barn medvirkning i matlaging 
 • Turer til forskjellige områder
 • Bruk av ulike redskaper som sag, kniv, øks og hammer
 • Arrangere aktivitetsdag
 • Voksne som uttøver digital dømmekraft. 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

 

Mål

 • Barna skal føle seg anerkjent og respektert for den de er, sin kultur og religion
 • Barna skal oppleve vennskap og trygghet
 • Barna skal få oppleve voksne som inspirerer og inviterer til undring over grunnleggende spørsmål
 • Barna skal få oppleve mangfold og inkludering

 

 Trinn 1 

Hva

Hvordan

 • Oppleve anerkjennelse fra voksne
 • Gi omsorg
 • Bli kjent med begrepene sint, lei seg, glad
 • Dele med andre
 • Turtaking
 • Markene høytider på enkelt nivå

 

 • Være observant på kroppsspråk og mimikk
 • Voksne som handler ut fra barnets signaler
 • Vise glede og humor i hverdagen
 • Veilede barna til å vise godhet for hverandre
 • Være gode rollemodeller
 • Hjelpe barna til å identifisere egne og andres følelser
 • Vise barna alternative handlingsmønstre
 • Markere høytider ved bruk av konkreter

 

Trinn 2

Hva

Hvordan

 • Vise hensyn til andre
 • Kjennskap til andre kulturer og levemåter
 • Kjennskap til ulike tradisjoner knyttet til religion
 • Oppleve seg som den del av fellesskapet, gruppetilhørighet
 • Erfare at egne valg og handlinger kan påvirke situasjoner
 • Øve seg på å sette grenser for seg selv
 • Bruke UNICEFS rettighetskort
 • Undre seg sammen med barna- ha fokus på barnesamtalen, undre seg over livet-fødsel, liv, død, normer og verdier
 • Tydelige voksne i forhold til samfunnets normer og regler, hva er rett og galt
 • Vise nulltoleranse mot mobbing
 • Legge til rett for lek og samspill
 • Bruke UNICEFS rettighetskort
 • Undre seg sammen med barna - ha fokus på barnesamtalen, undre seg sammen
 • Tydlige voksne i forhold til samfunnets normer og regler. Hva er rett og hva er galt
 • Vise nulltoleranse mot mobbing
 • Legge til rette for lek og samspill 

 

Trinn 3

Hva

Hvordan

 • Trene på å tenke gjennom ting
 • Problemløsing og selvstendig tenkning- stå til ansvar for egne handlinger
 • Vise respekt og toleranse for hverandre
 • Reflektere over hvem man er som person, og hvordan man vil være som person
 • Få kjennskap til våre grunnverdier, ulike høytider og kulturelle tradisjoner
 • Videreføre bruk av pedagogisk materiell som rettighetskort og lignende
 • Bruke samtalegrupper
 • Gi barna kunnskap om at vi alle er ulike, og at det er bra for felleskapet
 • Voksne som er tilstede for blant barna, hjelpe til i konflikter.
 • Oppfordre til dialog blant barna
 • Gi barna sjansen til å ordne opp selv, ha tro på de
 • Legge til rette for et godt foreldresamarbeid
 • Videreføre bruk av pedagogisk materiell som blant annet rettighetskort
 • Gi barna kunnskap om at vi alle er unike, og at forskjeller er bra for fellesskapet
 • Voksne som er tilstede sammen med barna, og hjelper dem i samspillet dem i mellom. Den voksne hjelper til dersom det blir konflikter
 • Oppfordre til dialog/samtaler blant barna
 • Gi barna sjansen til å ordne opp selv, ha tro på de 
 • Legge til rette for et godt foreldresamarbeid

 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Mål

 • Barna skal bli kjent med samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet
 • Barna skal få innsyn i ulike tradisjoner og levesett
 • Barna skal få en forståelse for av verden utenfor hjemmet og barnehagen
 • Barna skal få medvirke til barnehagens innhold og få erfaringer når det gjelder demokratiske avgjørelser
 • Barna skal oppleve at gutter og jenter er likestilt

 

Trinn 1

Hva

Hvordan

 • Bli kjent på barnehagens inne og uteområde
 • Oppleve tilhørighet til sin avdeling og sin barnehage
 • Gi uttrykk for sine ønsker
 • Oppleve samhold og felleskap
 • Lære navn på barn og voksne
 • Oppleve at vi uttrykker oss på ulike måter
 • Nasjonaldagen, 17.mai

 

 • Trygge og nære voksne som gir omsorg på barnas premisser
 • Tilrettelegge for lek sammen, aktive voksne
 • Sensitive og lydhøre voksne
 • Vise det norske flagg, spille nasjonalsangen, gå i tog
 • Legge til rette for rollelek

 

Trinn 2

Hva

Hvordan

 • Bli kjent med nærmiljøet og miljøet utenfor porten
 • Få erfare at de har medbestemmelse på sin hverdag i barnehagen
 • Lære å ta hensyn til hverandre
 • Øve på å sette grenser for seg selv
 • Selvstendighetstrening
 • Få kjennskap til trafikkregler
 • Oppleve like muligheter for begge kjønn
 • Utvidet forståelse for like tradisjoner og skikker
 • På tur i egen barnehage- besøke andre avdelinger
 • Tilrettelegge for turer utenfor barnehagens område
 • Vise frem fargene i flagget, samlinger der vi snakker om tradisjoner
 • Snakke med barna om dåp, bryllup, begravelse, karneval m.m.

 

Trinn 3

Hva

Hvordan

 • Få kjennskap til ulike yrker og arbeidsplasser
 • Erfaring med ulike familiesammensetninger og boformer
 • Erfaring med lokal historie
 • Skolebesøk
 • Erfaring med hva demokrati er
 • Kjennskap til at samene er Norges urbefolkning
 • Få kjennskap til FNs’ barnekonvensjon

 

 • Samtale med barna om konsekvenser av handlinger og valg
 • Markere samefolkets dag den 6.februar
 • Stimulere til undrende samtaler om universet, kloden, land og kontinenter
 • Samtaler med barna om deres rettigheter

 

 

ANTALL, ROM OG FORM

Mål

 • Barna skal få utvikle sin matematiske kompetanse gjennom lek,
 • Barna skal få muligheter til å utforske, leke med tall, former og mønstre

 

 Trinn 1

Hva

Hvordan

 • Kunne gjenkjenne ulike former
 • Begreper: Stor-liten
 • Begrepstrening i hverdagen
 • Få erfaringer med ulike størrelser og mengder
 • Få erfaring med telling og sortering,
 • Erfaring med rom og plassering
 • Lære seg tallrekka 1-3
 • Orientere seg i barnehagen, hvor alle rommene er
 • Bruke enkle puslespill
 • Sortere leker i ryddesituasjoner
 • Bruke sang, rim, regler og ellinger som inneholder tall
 • Konstruksjonslek
 • Putteboks
 • Bevisst bruk av preposisjoner (først, mellom, sist osv.) i rutinesituasjoner
 • Telle antall fingre og tær, antall barn i gruppa
 • Fordele- en til meg, en til deg

 

Trinn 2

Hva

Hvordan

 • Få kjennskap til enkle former og mønstre
 • Kjenne tallene opp til 10
 • Kjenne igjen de vanligste fargene
 • Kjennskap til noen geometrisk figurer
 • Kjennskap til ukedager, måneder og årstider

 

 • Enkle spill med terning
 • Konstruksjonslek (Lego, Briomek, snekring, naturmateriale osv.)
 • Kims lek
 • Eventyr som inneholder tall
 • Skattejakt
 • Jakte på former
 • Plassering

 

  Trinn 3

Hva

Hvordan

 • Kjenne igjen tallene 1-20
 • Kunne bruke ulike måleredskap
 • Oppdage ulike former i naturen og nærmiljøet
 • Få kjennskap til det å legge til og å ta bort
 • Spille kort og ulike terningsspill
 • Konstruksjonlek- kaplaklosser, lafteklosser
 • Måling, veiing og eksperimentering
 • Legge til rette for aktiviteter som styrker barnas forståelse av sammenhengen mellom tall og mengde
 • Spille kort og ulike terningspill. 
 • Konstruksjonslek (kaplaklosser, briomek, lego, snekring, naturmaterialer osv) 
 • Kims lek. 
 • Eventyr som inneholder tall. 
 • Skattejakt. 
 • Formjakt - jakte på former. 
 • Plassering.