www.mobarn.noVåre barnehager

Årets tema: Bærekraft

Alle barnehagene i Molde kommune er med i et prosjekt i samarbeid med Høgskulen i Volda. Prosjektet heter ReKomp, og er en regional ordning for kompetanseutvikling i barnehager, og skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis.

Fra 01.01.2023 frem til 15.08.2024 jobber barnehagen med tema Bærekraft i Rekomp samarbeidet. 

 

I rammeplanen står det "Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden."

Problemstillingen barnehagen jobber med i denne perioden er: 
"Hvordan tilrettlegge for en begynnende forståelse av bærekraft i barnehagen?"

Barnehagen har gjennomført fugleprosjekt, vært på gårdsbesøk, sådd grønnsaker, høstet grønnsaker og laget mat av egenprodusert mat.