www.mobarn.noVåre barnehager

Vennskap

Bolsøya barnehage har som mål å jobbe aktivt med å fremme vennskapsrelasjoner mellom barna i barnehagen og forhindre mobbing og utestenging.

Vi ønsker å sette fokus på vennskap, fordi vi ønsker å styrke det vi ønsker mer av, som toleranse, empati, aksept og respekt. Barnas vennskap er de voksnes ansvar og det er vi som må forebygge mobbing. Personalet er viktige rollemodeller og gjennom egen væremåte bidrar vi til barnas læring av sosiale ferdigheter. Som voksne, ønsker vi å være vennlige, deltakende, aktive og inkluderende. Vi skal gripe inn og veilede når vi ser og hører uønsket adferd og vi skal være forutsigbare og samstemte. Personalet må derfor diskutere sine egne grenser og adferd.

Vi ønsker å sette fokus på barnas rett til medvirkning, deres sosiale ferdigheter og danning, som er vår evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Slik vil vi utvikle ferdigheter til å danne egne meninger, utvikle kritisk sans og samhandle i et demokratisk samfunn. Gjennom disse prosessene legges grunnlaget for barnas allsidige utvikling.

Vi ønsker å være et kompetent personale, med kunnskap om og innsikt i hva som skjer i samspillet mellom barna. Det betyr at vi må ha kunnskap om barn generelt, men også lære å kjenne hvert enkelt barn spesielt. Som personale må vi gi barna omsorg og trygghet, og være tilstede for dem med "hele oss". Vi må være engasjerte og tilgjengelige, slik at barna får tillit til oss.

Vi vil rette fokuset mot de positive verdiene vi vil ha mer av, i stedet for å fokusere på det negative man ikke ønsker. Hvis vi lykkes med dette arbeidet, vil barna lære å hevde seg selv, samtidig som de respekterer andres grenser.